Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Znalecká a investorsko - inženýrská kancelář - soudní znalci - odhadci nemovitosti


Ing. Zdeněk Jansa
tel:
777 318 035
tel/fax/zázn:
272 930 728
e-mail:
jansa.z@seznam.cz

Oceňování nemovitostí dle cenových předpisů

(obvykle pro účely převodů - přechodů nemovitostí na nové vlastníky /koupě, prodej, darování, směna, dědictví/, …)


Orientační soupis dokladů pro vypracování znaleckých posudků o cenách nemovitostí

Pro základní orientaci zadavatele ocenění uvádíme dále v textu soupis některých dokladů, které může znalec požadovat pro vypracování znaleckého posudku. Skutečný rozsah těchto podkladů se však může případ od případu lišit a proto doporučujeme tento soupis předem konzultovat s příslušným znalcem. Pokud Vám budou některé, dále uvedené doklady chybět, nic se neděje. Jistě se se znalcem dohodnete. Řadu dokladů totiž může zajistit znalec sám a další informace získá při místním šetření. Nemusíte se tedy obávat, že pokud vám některé doklady chybí, nemůžete požádat znalce o vypracování posudku.

 1. Ocenění staveb a bytů
  • výpis z evidence nemovitostí - list vlastnictví (ne starší 3 měsíců)
  • kopii snímku katastrální mapy předmětného území (ne starší 1roku) – /u b.j. pouze v případě, že k bytu přináleží spoluvlastnický podíl na pozemcích/
  • geometrický plán pro zaměření staveb (pokud oceňované stavby nejsou zaneseny v katastrální mapě)
  • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na všechny oceňované stavby (hlavní stavby, vedlejší stavby, venkovní úpravy, inženýrské stavby atp.)
  • projektovou dokumentaci oceňovaných staveb pro stavební povolení (stavební část potvrzenou stavebním úřadem)
  • soupis realizovaných stavebních úprav a změn na oceňované(ých) nemovitostech v uplynulém období s uvedením data jejich provedení
  • informace o skutečném účelu užití oceňovaných staveb a bytů - pokud je odlišný od stavu uvedeném v kolaudačním rozhodnutí
  • doklady omezující vlastnická práva - Smlouvy o zřízení věcného břemene atp. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu (geometrické plány …)
  • doklady o nabytí vlastnictví (kupní smlouvy, v případě b.j. prohlášení vlastníka dle §5 zákona č.72/1994 Sb. s podrobným popisem budovy a bytu včetně výkresové části obsahující výkresy jednotl. podlaží domu)
  • předchozí znalecké posudky
  • u staveb oceňovaných výnosovým způsobem nutno navíc doložit:
   • roční nájemné (roční nájemné se zjistí z nájemních smluv nebo jiných dokladů o placení nájemného, nejsou-li k dispozici budou stanoveny ve výši obvyklého nájemného. Roční nájemné je souhrn nájemného za pronajatou podlahovou plochu za dobu posledních 12 měsíců přede dnem ocenění, přepočtený na kalendářní rok. Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajaté podlahové plochy).
   • roční nájemné z pozemku (je-li jiného vlastníka)
   • náklady na správu podle účetní evidence
   • roční částku daně z nemovitosti (není-li stavba od daně osvobozena)
   • roční částku zaplaceného pojistného
 2. Ocenění (stavebních) pozemků
  • výpis z evidence nemovitostí - list vlastnictví (ne starší 3 měsíců)
  • kopii snímku katastrální mapy předmětného území (ne starší 1roku)
  • geometrický plán pro zaměření pozemků (v případě že pozemky nejsou zakresleny v katastrální mapě)
  • územní rozhodnutí, rozhodnutí o využití území, stavební povolení, ….
  • ověřený doklad o případném zařazení oceňovaných pozemků do platného územního nebo regulačního plánu obce
  • doložená informace o možnostech napojení pozemku na veřejné rozvody vody, kanalizace, plynu, elektroinstalace
  • způsob přístupu k pozemku, vzdálenost od nejbližší zastávky veřejné dopravy
  • negativní účinky okolí včetně radonového průzkumu
  • doklady omezující vlastnická práva - Smlouvy o zřízení věcného břemene atp. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu (geometrické plány …)
  • předchozí znalecké posudky
 3. Ocenění zemědělských pozemků
  • výpis z evidence nemovitostí - list vlastnictví (ne starší 3 měsíců)
  • kopii snímku katastrální mapy předmětného území (ne starší 1roku)
  • BPEJ oceňovaných pozemků
  • doklady umožňující identifikaci pozemků v terénu
  • případné podklady charakterizující snížení zemědělské využitelnosti pozemků
  • doklady omezující vlastnická práva - Smlouvy o zřízení věcného břemene atp. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu (geometrické plány …)
  • předchozí znalecké posudky


Ing. Zdeněk Jansa - autorizovaný inženýr, soudní znalec,
člen Komory soudních znalců ČR, člen Komory autorizovaných inženýrů a techniků
partneři   Webdesign ABweb.cz